Prijava projekta energetske obnove uz sufinanciranje EU-FOND-a (projekt u pripremi)

Nakon odluke suvlasnika izvršili smo prijavu zgrade "Kamenjak 3 u Puli" na natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada NPOO.C7.2.I1.01.

Glavni cilj projekta energetske obnove višestambene zgrade na adresi Kamenjak 3, u Puli je prikaz postojećeg stanja građevine te davanje građevinskih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti objekta koja utječu na poboljšanje uvjeta u zgradi za sve korisnike kao i smanjenje troškova za grijanje i hlađenje.

Namjena zgrade je pretežno stambena. Stambena zgrada je kvadratnog tlocrtnog oblika.

Neto površina grijanog dijela objekta je 4.982,99 m2, dok je bruto površina grijanog dijela jednaka 6.188,47 m2.

Vanjsku ovojnicu zgrade čine zidovi od armiranog betona debljine d=40 cm u prizemlju i podrumu, te d=20 cm na ostalim etažama ožbukani samo s unutarnje strane. Zidovi na sjevernom pročelju, te na djelu istočnog i zapadnog pročelja, koji su na granici grijanog i vanjskog prostora obloženi su toplinskom izolacijom EPS-om debljine e=5 cm.

Zid prema hodniku je izveden armiranim betonom debljine d=20cm, te obostrano ožbukan vapneno-cementnom žbukom. Ukupna debljina zida prema hodniku je d=24cm. Pod na tlu izveden je kao betonska ploča ukupne debljine d=14 cm na koju je postavljen cementni estrih d=3 cm koji je ujedno i završni sloj. Ravni krov zgrade je armiranobetonska ploča debljine 12 cm, na njega su postavljeni beton u padu debljine d=6 cm te hidroizolacija. Ulazna vrata u zgradu su aluminijska.

Zgrada ima protupožarno stubište, za evakuaciju u slučaju požara, koje graniči s hodnikom odvojeno crnom metalnom bravarijom sa dva ulaza/izlaza. Na protupožarnom stubištu na svakom katu nalazi se otvorena terasa za odimljavanje u slučaju požara.

Grijanje zgrade je lokalno. Stanovi imaju sustav grijanja na klimatizacijske uređaje i termoakumulacijske peći a djelomično i na kruta i plinovita goriva (drva i plin).

Postojeća zgrada je energetskog razreda C, sa godišnjom primarnom energijom (Eprim) za grijanje polazišne vrijednosti od 525.239,51 kWh/a. Ciljna vrijednost nakon energetske obnove bi iznosila (Eprim) = 359.966,58 kWh/a što bi bio doprinos = 165.272,93 kWh/a ili 31,47%.

Godišnja emisija CO2 prije energetske obnove =90.253,66 kg/god. godišnja emisija CO2 nakon energetske obnove =59.262,79 kg/god. što je doprinos smanjenja emisije CO2= -30.990,87 kg/god što je = 34,34%.

U pripremi će se obaviti skidanje postojeće toplinske izolacije s vanjskih zidova i stropova od EPS-a debljine d=5cm komplet do čvrste podloge. Visina pročelja do 40 metara. Slojevi se skidaju do nosive podloge od armiranog betona i porobetona. Skinuti materijal će se adekvatno zbrinuti, zaštititi, utovariti te odvesti na deponiju na reciklažu EPS-a i daljnju upotrebu za podne termo izolacije.

Mjere koje su predviđene ovim projektom energetske obnove su: izvođenje toplinske izolacije na vanjskim zidovima izradom ETICS sustava prema uputi proizvođača, sve pripreme: kamena mineralna vuna d=8cm za zidove koji graniče s grijanim prostorom, kamena mineralna vuna d=12cm i d=3cm za podgled stropa u prizemlju zgrade, kamena mineralna vuna debljine d=5m za zidove koji ne graniče s grijanim prostorom, kamena vuna debljine d=2-3cm za obradu špaleta oko prozora.

Toplinska izolacija ravnog prohodnog krova-terasa s tvrdom kamenom mineralnom vunom za ravne krovove d=10cm, izolacija se postavlja u dva sloja sa smaknutim preklopima uz praćenje postojećih padova na ravnom krovu. Prije toga postavlja se parna brana od sintetičke folije na bazi polietilena visoke gustoće d=0,15mm.

Izvesti će se djelomična zamjena postojeće drvene stolarije sa novom PVC stolarijom, s prekinutim topliskim mostom, brtvljenu sa svim fazonskim komadima te PVC profilima koji imaju mogućnost skupljanja i drenaže kondenzata S vanjskom zaštitom od sunca (roletnama) ustakljenje će se izvesti trostrukim IZO staklom s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline za cijeli prozor Uw=1,10w/m2K, dok je koeficijent za staklo jednak Ug=0,70W/m2k.

Ugradnju stolarije izvesti isključivo Ral načinom ugradnje gdje se koriste posebne brtvene trake namijenjene isključivo za takav način brtvljenja. Boja stolarije je u bijeloj boji.

Nakon provođenja mjera koje su predviđene Glavnim projektom energetske obnove višestambene zgrade značajno će se smanjiti potrošnja energije te će energetski razred biti A, a predviđenim uštedama po proračunskim podatcima iz glavnog projekta.

Svrha energetske obnove višestambene zgrade je poboljšanje uvjeta u zgradi za sve korisnike kao i smanjenje troškova održavanja i grijanje kao i smanjenje zagađenja i emitiranja štetnih CO2. Postojeća zgrada izgrađena je 1978. godine, te ima veliki potencijal za provođenje mjera energetske učinkovitosti koje će se izvoditi sukladno Glavnom projektu energetske obnove zgrade na adresi Kamenjak 3, Pula. Trenutno zgrada u svom okolišu estetski djeluje neuredno.

Udio energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji prije energetske obnove, polazišna vrijednost: = 36,24%. Udio energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji nakon energetske obnove, ciljna vrijednost: = 23,99%.

Povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora godišnjoj isporučenoj energiji, doprinos: = -12,25%.

Postojeće stanje zgrade:

Trenutno zgrada, po proračunima ima veliku potrošnju energije i ispušta veliku količinu CO2.

Krov nije termički izoliran, a fasada je djelomično izolirana EPS-om koji je zbog dugotrajnosti (46 godina) postao higroskopan te izgubio svoja termoizolacijska svojstva.

Ovojnica zgrade na većoj površini nema nikakvu termičku izolaciju što izaziva velike gubitke energije prilikom grijanja/hlađenja prostora.

Stolarija zgrade većim dijelom je drvena i radi vremenskog roka postala je propusna.

Radi trenutnog stanja fasade i krova u grijanim prostorima se pojavljuju curenja, vlaga, kondenzati i muf što čini mikrolokaciju za stanovanje nezdravom.

Namjena zgrade je pretežno stambena. Stambena zgrada je kvadratnog tlocrtnog oblika. U suterenu zgrade nalaze se spremišta (negrijani dio).

Vanjsku ovojnicu zgrade čine zidovi od armiranog betona debljine d=40 cm u prizemlju i podrumu, te d=20 cm na ostalim etažama ožbukani samo s unutarnje strane. Zidovi na sjeverno pročelju, te na djelu istočnog i zapadnog pročelja, koji su na granici grijanog i vanjskog prostora obloženi su toplinskom izolacijom EPS-om debljine e=5 cm.

Zid prema hodniku je izveden armiranim betonom debljine d=20cm, te obostrano ožbukan vapneno-cementnom žbukom. Ukupna debljina zida prema hodniku je d=24cm. Pod na tlu izveden je kao betonska ploča ukupne debljine d=14 cm na koju je postavljen cementni estrih d=3 cm koji je ujedno i završni sloj. Ravni krov zgrade je armiranobetonska ploča debljine 12 cm, na njega su postavljeni beton u padu debljine d=6 cm te hidroizolacija.

Grijanje zgrade je lokalno. Stanovi imaju sustav grijanja na klimatizacijske uređaje i termoakumulacione peći a djelomično i na kruta i plinovita goriva (drva i plin).

U IZVOĐENJU RADOVA PRI REALIZACIJI PROJEKTA TRAŽIMO VAŠU POMOĆ!

POTRAŽUJEMO:

  • Izvođača za izradu fasadnog sustava
  • Izvođača za izradu tremo izolacijskog krova zgrade
  • Izvođača za izradu PVC stolarije
  • Izvođača za skidanje i postavljanje klima uređaja
  • Ovlaštenu firmu za nadzor radova
  • Firmu za izradu reklamnih panoa

Na Vaš zahtjev dostavljamo projektne troškovnike.

 

  31. 05. 2024 - 11:09

 
  Aktualni projekti i novosti